Letter # 2017

כ"א שבט, תשי"ג - מוה"ר משה יהודא שי' רייכמן

2017 -מי שזכה להיות משפיע על בני ישראל לקרב את לבם לאבינו שבשמים ע"י מאור שבתורה זוהי תורת החסידות

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"א שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה יהודא שי' (רייכמן)

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו בעדו וכל ב"ב שיחיו, של יום ההילולא, ובל"נ אקראהו בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ידוע המבואר באגה"ק סי' ז' על מרז"ל אבוך במאי הוי זהיר טפי, שאף שכל נפש מישראל צריכה לקיים כל תרי"ג מצות, אעפ"כ בדרך פרט יש לכל אחד מצוה מיוחדת, ודרך מצוה זו עולים ונמשכים התומ"צ שלו (עיין ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמוד כ"ב).

והנה אצל כמה אנשים ברורה המצוה המשמשת שער זה וע"פ מרז"ל אפי' ריש גרגותא משמיא קא ממני לי' ובפרט מי שזכה להיות משפיע על בני ישראל לקרב את לבם לאבינו שבשמים ע"י מאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ובמילא מובן אשר גם ההמשכות בנוגע לו ולכל ב"ב אפילו בענינים הגשמים תלוים הם בהעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת (במצוה פרטית שלו) למעלה מעלה משאר המצות - לשון אגה"ק הנ"ל - והשי"ת יצליחו שהתבוננותו בכל זה תומשך תומ"י בענינים של פועל בכל מושפעיו שיהי' חינוכם מתאים לרצון נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה - המחכה לבשו"ט ושלום.