Letter # 2016

כ' שבט, תשי"ג

2016 - וכל התומכים בפעולותיו הטובות הרי הם מתקשרים על ידי זה באילנא דחיי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אלי' שי' סימפסאן, ויה"ר מהשי"ת אשר יוכל להודיע שנים רבות מבריאותם הטובה ואשר מתחזק בקביעות שיעורים בלימוד בנגלה ובחסידות, אשר תורתינו היא תורת חיים הנה עץ חיים היא למחזיקים וכו' ואורך ימים בימינה וגו'.

בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נדפסה סקירה קצרה מחייו ופעולותיו הטובות, אשר מעשיהם הטובים של צדיקים הם הם זכרונם וכל התומכים בפעולותיו הטובות הרי הם מתקשרים על ידי זה באילנא דחיי וכלשון ספר הבהיר שהעולם על עמוד עומד וצדיק שמו (סי' מה. זח"א רנג, ב. רסה, א) ומוסג"פ.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר טובים עם כל הפירושים לו ולזוגתו שיחיו.