Letter # 2013

ט"ז שבט, תשי"ג

2013 - מקום מושבם בעיר פילאדעלפיא, אשר יעזור להם ככל האפשרי וכן ישתדל וימשיך בזה (אריינציען אין דעם)

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלום צבי שי'[1]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ שלו וכשהייתי ביום ההילולא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתיו.

בודאי למותר לבקשו, בקשר לזה שכמה מאנ"ש שבאים מעבר לים קבעו בשבילם הדזוינט מקום מושבם בעיר פילאדעלפיא, אשר יעזור להם ככל האפשרי וכן ישתדל וימשיך בזה (אריינציען אין דעם) את ידידיו ומכיריו שיכולים להועיל להנ"ל בהסתדרות המתאימה וע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין הנה באתי בשורותי אלה לכת"ר שי' וגם לבקשו להעדפה בזה.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה לו ולזוגתו תחי'.

  1. 1 שניידרמן