Letter # 2011

י"ג שבט, תשי"ג

2011 - שמוכרח שיהי' לו ג"כ מקבל, היינו שיפיץ אור תורת החסידות בסביבתו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' שבט, בו מודיע טובות מבריאות בתו... תחי' והשי"ת יזכהו ואת זוגתו שיחיו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה.

מ"ש במכתבו שבלימוד תורת החסידות אין לו קביעות, הנה מובן שאין זה נכון כלל וכלל, כי פשיטא בכ"מ במרז"ל שלימוד התורה צ"ל בקביעות וכהלשון קבעת עתים לתורה, וידוע בזה ג"כ פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן, שענין הקביעות צ"ל לא רק בזמן אלא גם בנפש, והא בהא תליא, וכנראה במוחש. ועוד זאת דורשים מאתנו ע"פ מרז"ל (תענית ז' ע"א) שמתלמידיו אדם לומד יותר מאשר מחבריו ואפילו מרבו, שמוכרח שיהי' לו ג"כ מקבל, היינו שיפיץ אור תורת החסידות בסביבתו.

להודעתו ע"ד זוגתו תחי'. הנה מהנכון הי' לבדוק המזוזות בדירתו, וכן שזוגתו תחי' תתן בכל עש"ק איזה פרוטות לצדקת רבי מאיר בעל הנס, והוא יתחזק עכ"פ עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת בשמירת שלשת השיעורים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר השוים לכל נפש והם בחומש תהלים ותניא הידועים והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה.

נ"ב: בטח לקח חלק בהסדרים הקשורים ביום ההילולא שהי' שלשום.