Letter # None

י"ג שבט, ה'תשי"ג

2008 - שעת הכושר היתה בשבוע זה להעלות את כמ"ע שי' על זכרוני, שכן חל בו יו"ד שבט

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שעת הכושר היתה בשבוע זה להעלות את כמ"ע שי' על זכרוני, שכן חל בו יו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר צדיק יסוד עולם זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל ימיו מסר נפשו להדריך את בני ובנות ישראל בכל אתר ואתר בדרך העולה בית א-ל, באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, עמודי התווך של תורת החסידות.

קבלה בידינו מאדמו"ר האמצעי, בנו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד תורת החב"ד (ראה "קיצורים והערות" לספר לקוטי אמרים, בהוצאתנו, עמוד קכב) אשר "בגלל המסירות נפש הלזו על תורת החסידות פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה".

ומכיון שהנני מקבל ידיעות טובות מזמן לזמן על דבר הסיוע וההשתתפות של כמ"ע בעבודתנו הק' בחינוך הכשר במדינתו במוסדות שנוסדו על שם בעל ההילולא, הנה זכור מע"כ לטוב ובפרט בעת רצון זו להמשיך לו ברכה והצלחה בפועל ממש, הן בעבודתו לטובת הכלל והן בעניניו הפרטיים, הוא ובני ביתו שיחיו בטוב.

מוסג"פ מאמר "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו" מבעל ההילולא, שהוצאנו לאור לא כבר, ובטח ימצא בו ענין רב.

בברכה.