Letter # None

י"ג שבט, ה'תשי"ג

2007 - כשהאדם לוקח על עצמו תוספת שליחות הרי בזה גופא מגדיל הוא הצנורות והכלים דרך שם נמשכים אליו הכו

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הגיעני מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) בו כותב אשר בקשר עם התאחדות... הנה זקוק הוא לברכה לביצור והגדלת מצבו שם בקשר להשנויים העלולים להתהוות לרגלי התאחדות זו.

הנה למותר להעירו על מאמר רז"ל לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלה, ובמילא ניתנים לכל אחד ואחד מאתנו הכוחות והאפשרויות שיוכל על ידם לבצע ולמלא שליחותו ותפקידו בעלמא דין. וגודל הכוחות והאפשריות הם בהתאם להתפקיד. אלא מכיון שהתפקיד המוטל על כל אחד מאתנו הוא דבר שבקדושה, הנה הרשות והיכולת נתונה להגדילו, ועל פי מרז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, הנה כשהאדם לוקח על עצמו תוספת שליחות הרי בזה גופא מגדיל הוא הצנורות והכלים דרך שם נמשכים אליו הכוחות והאפשריות מלמעלה.

ויהי רצון מהשי"ת שגם הוא יחליט בעצמו להגדיל עבודתו והשתדלותו בהחזקת היהדות והפצת חיבת התורה והמצוות בכלל, ותורת החסידות מנהגי' והדרכותי' ויסודותי' בפרט, אשר סוף סוף זהו גזע מחצבתו, במילא עיקר תפקידו הפרטי. ובדרך ממילא תתגדל ותתחזק גם כן עבודתו וחשיבותו ב... ובעסקנותו בכלל.

בברכה.