Letter # 2006

י"ג שבט, תשי"ג

2006 - אינו נכון כלל וכלל כשתלמיד ישיבה - איזה ישיבה שתהי' - אינו מכיר (אנערקענט ניט) בהמרות של הנהל

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע לתוכן מכתבו הנ"ל. הנה אמרתי לו בשיחתנו כאן, שבכלל אינו נכון כלל וכלל כשתלמיד ישיבה - איזה ישיבה שתהי' - אינו מכיר (אנערקענט ניט) בהמרות של הנהלת הישיבה, והכרח מוחלט שיתנהג מתאים לסדרי הישיבה... שזה גורם בלבול גדול הן בהנוגע להתלמיד עצמו והן בנוגע לחבריו בהכתה. וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבהיותו מנהל פועל ישיבת תו"ת ליובאוויטש, לא הי' אביו כ"ק אדמו"ר נ"ע, מתערב בהנהלת הישיבה, כ"א על ידו שהוא הוא המנהל פועל, ופעם אחד כשעכ"פ מקרה הי' באופן אחר, הנה תומ"י תיקן וסידר פקודתו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר. מובן מעצמו ופשוט, שאיני מדמה הנהלת הישיבה לכ"ק מו"ח אדמו"ר כמו שאיני מדמה אותו לכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע. - להבדיל בין חיים לחיי החיים - (אלא שהוא ע"ד יבמות קה, ב). וא"כ מוסר השכל הוא בשביל כאו"א מאתנו, שכאשר בן או קרוב נכנס לישיבה, אז מוכרה וא"א בלא"ה, להניח - אפלייגן - רצון עצמו... אלא... להשתמש בכל כח השפעתו על הבן שיקיים את פקודת ההנהלה בכל המאה אחוזים, ואף אם ישנם ענינים שאינם נראים לאבי הבן או להקרוב הנה: א) ספק בדבר עם מי הצדק, עם הנהלת הישיבה או עם האב. ב) לו גם יהי' שהצדק עם האב, הרי לההנהלה ישנו הסיוע של מייסד הישיבה ושל זה שמינה אותם על משמרתם, ובמילא ניתנו להם כחות שיהי' בהצלחה ואפי' השגיאות שלהם, וע"ד גם זו לטובה (שזהו עוד יותר ממה דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד).

... נוסף ע"ז הרי הדרך הוא להודיע הטענות להנהלת הישיבה ולבקשם שיעיינו בהם, ואם גם אחרי העיון ישארו בדעתם, יכולים לסמוך על השי"ת שבתו"ת ישיבה הנה סוכ"ס וועט זיך אויסלאזען לטוב... ואז יוכל להיות חזק בבטחונו שיצליח בנו בלימודו הן בנגלה והן בחסידות... ותקותי שיקח על עצמו הוא לנסות בזה עכ"פ משך חדשים אחדים בהנהגה דבלתי התערבות כלל וכלל ואדרבה לעשות יותר קל לבנו שי' המשמעת וההנהגה בסדר הישיבה.

בברכה לבריאות הנכונה ולכל טוב בגו"ר, המחכה לבשו"ט.