Letter # 2005

י"ג שבט, תשי"ג - מוהר"ר דוד שליט"א עובדי' מדברנא דק"ק צפרו

2005 - ולפלא אשר אף כי במקומות בודדים מצאתי מזכיר את ספרי אדמו"ר הזקן בעל התניא, אבל כנראה גם זה רק

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ יושב על מדין מנהל עדתו במישרין וכו' מוהר"ר דוד שליט"א עובדי' מדברנא דק"ק צפרו[1]

... ואבוא בזה בתודה חמה על תשורתו היקרה הוא ניהו ספר "ישמח לבב" פסקים וכללי דינים מכהדר"ג הרב הגאון הרה"ח צמ"ס וכו' וכו' אביו זצ"ל. ואף שעדיין לא הי' הזמן גרמא לעיין בספר כדבעי, אבל מחביבותו עברתי בין דפיו.

ולפלא אשר אף כי במקומות בודדים מצאתי מזכיר את ספרי אדמו"ר הזקן בעל התניא, אבל כנראה גם זה רק מכלי שני, הגם שנתפשטו ספריו בכל העולם ונתקבל בתור פוסק בתוככי כלל ישראל מבלי הבדל חסידים או אינם חסידים. ופשיטא שלא מצאתי לעת עתה גם מספרי הצמח צדק, אף שגם הם מובאים כמה פעמים בשדי חמד להחח"מ הספרדי שמוזכר איזה פעמים בספר ישמח לבב.

והנני בזה להעיר איזה ציונים לח"א הוא חלק או"ח מספר הנ"ל מספרי רבינו נשיאינו אדמו"ר הזקן והצמח צדק:

אורח חיים, סימן א' - יעויין בשו"ת צמח צדק, חלק או"ח, סימן י"ז.

סימן ד', ה', ו' - יעויין בסדר ברכת הנהנין הנדפס בסידור רבינו הזקן.

סוף סימן ח', בענין שיעור כדי אכילת פרס - יעויין שו"ת הצמח צדק שער המילואים, סימן ט' (עיין ג"כ בהערותי ברשימות למגילת איכה לאדמו"ר הצמח צדק עמוד סא).

סימן י-יב - עיין מכתב רבינו הזקן הנדפס בסידורו קודם הכנסת שבת, שהובא בסימן זה בספר ישמח לבב דף י' עמוד ג' דרך אגב (ועיין ג"כ בספר "בין השמשות" להרב טוקצינסקי מירושלים, שהובאו שם המון דיעות מראשונים ואחרונים אשר דעתם כדעת רבינו בעל התניא).

כן יש להעיר להקדמת המחבר בהערה ג' מהלכות תלמוד-תורה לרבינו הזקן פרק ב', הערה א'.

דרך אגב לסימן ח' בדיני השיעורים, הנה זה מאיזה שנים שנדפס בירושלים ת"ו ספר "שיעורי תורה" להרב אברהם חיים נאה, ויצא ג"כ במהדורא חדשה בשנת תש"ז שם, ובו הובאו כל הדיעות בשיעורי תורה מראשונים ואחרונים, וגם בחלק שני מספר הנ"ל הנקרא שיעור מקוה, ירושלים תשי"א.

לאח"ז: יעוין מ"מ באנציק' תלמודית ע' ביה"ש.

  1. 1 דוד עבודיה  דוד עוביה