Letter # 2000

ו' שבט, תשי"ג

2000 - קשה לו הלימוד בחובת הלבבות, הנה בטח זוכר שאמרתי לו שאין כוונתי לשער היחוד אלא להשערים שאחריו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ המוסגר בו שכבקשתו אקראהו - בל"נ - בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש שקשה לו הלימוד בחובת הלבבות, הנה בטח זוכר שאמרתי לו שאין כוונתי לשער היחוד אלא להשערים שאחריו ואם גם זה קשה בשבילו, אזי לימוד בפוקח עורים, ומאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר די"ב תמוז וי"ט כסלו דשנים שונות במקום שלבו חפץ, והשי"ת יעזרו להושיעו משופטי נפשו ויוכל לעלות מעלה מעלה שיהי' ניכר בו נצר מטעי כ"ק מו"ח אדמו"ר בישיבת תומכי תמימים שזכה להיות תלמידה כמה שנים.

בברכת הצלחה בגו"ר ולבריאות לכל ב"ב שיחיו.