Letter # 1999

ו' שבט, תשי"ג - מוה"ר צבי שי' וזוגתו הרבנית תחי' חיטריק]

1999 - למצוא מעתיק המתאים שיוכל להעתיק אם את השמועסין והטאקס או משאר הוצאות המל"ח לשפת המדינה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר צבי שי' וזוגתו הרבנית תחי' [חיטריק] 

שלום וברכה!

...ד) מוסג"פ הצעתי (שזוהי דאשתקד) להנהגות ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכן הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, ובמעטפה מיוחדה נשלח להם ג"כ הבית רבי שהדפיסו כאן לא כבר באידיש, אשר בטח ישתמש בכ"ז לתועלת עבודתם נוסף על התועלת לעצמם.

ה) מהנכון הי' לברר אם אפשר שמי מכם ידפיס בזמנים קבועים מאמרים קצרים או סיפורים וכיו"ב בהעתונים המופיעים במדינתם עתה א[ו] גם בעירם, ומובן שיכול להיות זה בשפת המדינה ויעתיק אחר את מה שיכתבו הם, ובלבד שיהי' בטוח שההעתקה מתאימה להנקודה הפנימית. והכוונה בשתים בזה, א) פרסום שמם שבמילא מתחזקת עי"ז ג"כ עמדתם בכל הענינים. ב) פרסום רעיונות המתאימים אם ביראת שמים בכלל או בנוגע לחסידות בפרט.

ו) מהנכון הי' לברר ולמצוא מעתיק המתאים שיוכל להעתיק אם את השמועסין והטאקס או משאר הוצאות המל"ח לשפת המדינה, ויתייעצו ביניהם לאיזה חוברות וסיפורים דין הקדימה בזה, ויודיעוני ג"כ ההוצאות הכרוכות בזה והתועלת הצפוי', ואז אפשר יהי' להחליט סופית בזה...

בודאי כשידפיסו במכ"ע ע"ד הנ"ל, או כשיהי' בכלל איזה ענינים נדפסים שייכים להנ"ל, ישלחו לכאן קטע זה.

כן מטובו להתענין אשר אפשר נמצאים בבתכ"נ או גם אצל יחידים ספרים בלתי מצוים, או גם כתבי יד ובפרט מספרי הספרדים שאין משתמשים בהם, ואז כדאי שישלחום לכאן, ואם ידרשו יש להחליפם על איזה מהוצאות קה"ת הידועים לכם.