Letter # 1998

ו' שבט, תשי"ג - מוה"ר יצחק שי' דובאוו

1998 - ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תומ"י להעדר חשיבות ענין התפלה, ותחלה מדלגין על הסדר שקודם התפ

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יצחק שי' [דובאוו]

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ המוסגר בו, אשר - בל"נ - אקראהו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל הענינים שנזכרים בהפ"נ.

ב) ומה ששואל, כיון שאומר הוא קדיש דרבנן קודם הודו, אם יש להפסיק בשביל זה באמצע פסוקי דזמרה. הנה לדעתי (כי אין הזמן גרמא לעיין בזה, וגם לכאורה פשוט הוא - ש)כיון שאין זה חיוב פרטי שלו, כ"א מוטל על המנין, הרי אין בזה היתר שיפסיק הוא במקום שאין להפסיק.

ג) בנוגע לשאלתו שיש נערים המאחרים שאם לא יאמרו להם לדלג הסדר שקודם הודו, אזי לא יוכלו להתפלל בצבור ואיך להתנהג בזה.

הנה ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, והוא שייך בכל ענין וענין במילא גם בנדון זה, ואף שהדין (בס' שערי תפלה לר' יעקב רקח הביא צא דעות שס"ל כן) ברור שמדלגים, אבל יש לראות את הנולד ובמשך זמן קצר, וכבר ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תומ"י להעדר חשיבות ענין התפלה, ותחלה מדלגין על הסדר שקודם התפלה דהודו, ואח"כ פסוד"ז ואח"כ וכו' ובפרט בשאלתו שהוא בנוגע לנערים וכו'. ובמילא בהנוגע לפועל, הנה אף שא"א לפסוק ובפרסום נגד הדין, אבל יש לצדד בכל האפשרי והאופנים שגם לא ידעו מההיתר לדלג, והוא ע"ד מאמר רז"ל אמרה תורה חלל שבת אחת כדי שישמור אחר שבתות הרבה (שבת קנא, ב). ומכש"כ בנדו"ד שב' הדברים הם באיש א'.

בענין השגות מרע"ה ששאל מכבר - מבואר ממאמרי רע"מ שבזהר. ועיין זח"ב קטז, ב ושם. ובד"ה ויצא תרס"ו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל חביריו בעבודה זו ומושפעיו בכלל וע"פ מרז"ל ומתלמידי יותר מכולם.

נ"ב: הצעתי בהנהגות ביום ההילולא זוהי דאשתקד.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר.