Letter # 1995

כ"ו טבת, תשי"ג

1995 - פירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במה ששואל בפירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר ומציין למס' יבמות י"א ע"א[1], ואשר רבינו הזקן מפרש איזהו חכם הרואה את הנולד, דקאי על העבר. הנה בדא"ח מובאים שני הפירושים במאמר רז"ל זה (תניא פמ"ג[2]. לקו"ת שמע"צ צא, ב)...

בברכה.

 

 

  1. 1 כי משם נראה הילודים היינו עתים, הנולדים היינו עבר
  2. 2 עבר