Letter # 1987

כ"ב טבת, תשי"ג

1987 - המענשעוויקעס במדינתנו לפנים בשנת תרע"ז, טעויות אשר סוף סוף הביאו לכבוש השלטון על ידי הבולשעו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב טבת, תשי"ג

[ברוקלין. 

שלום וברכה!]

...בהמשך לשיחתנו כשהי' כ' כאן ובמה שדברנו אז... הטעויות שעשו בשעתו המענשעוויקעס במדינתנו לפנים בשנת תרע"ז, טעויות אשר סוף סוף הביאו לכבוש השלטון על ידי הבולשעוויקען... כאשר מפלגת הבולשעוויקען עשתה דבר שנחשב לשגיאה בעיני העם (והוא היחס אל ממשלת אשכנז דאז) שלכאורה הי' על מפלגת המענשעוויקען שאחזה ברסן הממשלה לנצל את השגיאה ולכבוש את לבבות חלק חשוב של העם ושל מפלגת הבולשעוויקען, עשתה גם היא "שגיאה" אשר מנקודת מבט רוב העם היתה לא פחותה מהשגיאה הנ"ל, היינו, שהתחברו עם באי-כח המעמד של האמידים (בורזשואזי), וכמובן אשר תו"מ הריעו הבולשעוויקען על "הבגידה" הזאת שהמענשעוויקען עברו כליל למחנה המעמד שכנגד, וממילא טוב יותר הברית עם אשכנז מאשר ברית עם מעמד הבע"ב מעמד השונא ולכן צריכה הממשלה להמסר לידי האוחזים בשיטה זו וכו'...