Letter # 1976

י"ד טבת, תשי"ג - הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד, ד' עליהם יחיו

1976 - גליתי דעתי כמה פעמים, שכל עניני תלמידי הישיבה צריכים להתנהג ע"י הנהלת הישיבה ובהסכמתם

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, י"ד טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...בענין עסקנות התלמידים, הנה כבר גליתי דעתי כמה פעמים, שכל עניני תלמידי הישיבה צריכים להתנהג ע"י הנהלת הישיבה ובהסכמתם, אשר כפי ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ובמילא בנדון זה הוא כן, אלא שעל ההנהלה להתחשב עם חושי התלמיד הפרטי ניט איבערציען די סטרונע, וכן להתחשב עם הענינים אשר מפני המצב הרי זה נכנס לפעמים בגדר ענין מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים שאז מבטלין ת"ת, ואז יש להזהר און באווארענען שלא יפעול זה חלישות ביתר התלמידים שאין פסק זה שייך להם...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם.

נ"ב: מהנכון שבמקום שכותבים שמי, יכתבו מענדל מלא בעי"ן.