Enjoying this page?

1975 - לדעתי צריכים להתרכז בהעבודה, אף שלא תהי' בהתפשטות כ"כ, ובלבד שמה שיהי' יוכל לשמש דוגמא לתפארת


ה' טבת, תשי"ג - הנהלת הרשת באה"ק ת"ו ד' עליהם יחיו

ב"ה, ה' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת הרשת באה"ק ת"ו ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...ב) כבר כתבתי מאז, שלדעתי צריכים להתרכז בהעבודה, אף שלא תהי' בהתפשטות כ"כ, ובלבד שמה שיהי' יוכל לשמש דוגמא לתפארת ולשם. ובפרט שמצומצמים הן בהאמצעים הכספיים הן באנשים מורים ומורות וכו'. ובמילא מובן, אשר צריך להתרחק מפיזור הנפש במקצועות שונים, ואפילו מהתפשטות שטחית במקצוע זה גופא. מתאים להנ"ל - הנה ענין יסוד גני ילדים וכן יסוד פנימי' מה שמזכירים במכתבי', הרי התענינותם צריכה להיות רק בהחקירה ודרישה שבדבר, ואולי גם הכנה, במדה ידועה, אל עצם הפעולות, ואם מתאימות המה לחב"ד - צריכים למסור למוסד אחר המתאים לזה. מובן שבמוסד הזה יכולים גם להכנס, ואולי גם להיות מחברי ההנהלה, אבל בכל אופן לא נכנס זה בתכנית הרשת ופעולותי'...

ט) אם הגני ילדים יכולים להיות בהמשך ובהתאחדות גמורה עם החדרים שלהם, ויש להם מן המוכן הכחות המתאימים להנהלתם, וכן ההוצאה הדרושה לזה, הרי במקום שהוא מוכרח יש להתענין ולעשות בזה. אבל כ"ז רק הוראה בשעת הדחק.

י) נהניתי במאד מאד, ממה שסידרו - מה שקוראים במכתבם - ימי העיון ומהנכון הי' למצוא זמן מתאים ולסדר עוה"פ. ומובן אשר לתפארת הדבר כדאי הי' שישתתפו יותר מאנ"ש והידידים, ולא רק בתור שומעים, אלא גם מרצים ומנהיגים...

יג) בטח נצלו ימי החנוכה, וכן יעשו הכנות מתאימות ליו"ד שבט הבע"ל, ובפשיטות גם לפורים הבע"ל - להסביר את התלמידים פרשת ימים אלו, ובעיקר - מוסר השכל בהנוגע אל הפועל.

יד) בטח טוב להנהיג לימוד הספרנו, אם עי"ז לא יהי' שינוי ופירוד ביותר בידיעות תלמידי הרשת להידיעות של מוסדות אחרים. ומה שכותבים שאין להשיג הספרנו בארץ, הנה כדאי הי' להתענין ע"ד הוצאות הדפסתו שם, וכן להודע אם נצרך לזה רשיון מיוחד כשנרצה לשלחו מכאן, ועל איזה אדריסה ובאיזה כמות מותר לשלוח...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המצפה לבשו"ט בקרוב.