Letter # 1977

ט"ו טבת, תשי"ג

1977 - נשאר על משמרתו משמרת הקדש בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בלי שום ספק שזה טובתו הן בגשמיות והן

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי ג' מכתביו והעיקר מכתבו השני ממוצש"ק פ' מקץ, בו כותב שנשאר על משמרתו משמרת הקדש בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בלי שום ספק שזה טובתו הן בגשמיות והן ברוחניות וטובת ב"ב שיחיו, ונכון יהי' לבו בטוח בהשי"ת אשר בודאי יראה זה גם בעיני בשר והשי"ת יזכהו שיהי' זה בהקדם, וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר חסיד כדבעי צריך להיות חדור (דורכגעדרונגען) בהרעיון שהוא בהמתו של הקב"ה (להעיר מתניא ס"פ מ"ו ושם פי"ח) אשר במילא עליו למלאות את עניניו והוא "נתינת חלב" וכיו"ב - ומזונותיו וכל צרכיו הרי הם על בעה"ב שלו הוא ממה"מ הקב"ה.

בברכה להצלחה בכל עניניו וביחוד בעבודתו בקדש בקרוב לבן של ישראל לאביהם שבשמים. המחכה לבשו"ט.