Enjoying this page?

1974 - מוהר"ר אלי' שי' סימפסאן, אשר יבקר את מושבות אחב"י יחיו, למסור להם פרישת ודרישת שלום בשמי


ה' טבת, תשי"ג - למרנן ורבנן הרבנים הגאונים יושבי על מדין איש איש במחנו וקהלתו, עסקני הצבור בהרמת קרן התורה והיהדות ברוח ישראל סבא, וכלל אחב"י חובבי תורה ומצוה, די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

ב"ה, ה' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

למרנן ורבנן הרבנים הגאונים יושבי על מדין איש איש במחנו וקהלתו, עסקני הצבור בהרמת קרן התורה והיהדות ברוח ישראל סבא, וכלל אחב"י חובבי תורה ומצוה, די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בזה הנני ממלא את ידו של הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה ונאמן בית מוהר"ר אלי' שי' סימפסאן, אשר יבקר את מושבות אחב"י יחיו, למסור להם פרישת ודרישת שלום בשמי ולהביא מהם פ"ש, להודע על מצב היהדות ומעמד מוסדות התורה והחינוך במחנם הט', ולעורר על דבר הדורש תיקון וחיזוק מתאים לרוח ישראל סבא, וכן לבאר מצב מוסדותינו במדינה זו, בארצינו הקדושה ת"ו, באירופא ואפריקא.

ונשען על הכתוב אני ישנה ולבי ער, ועל פי דרז"ל אשר אף בגלותא לב ישראל ער הוא לכל דבר טוב, ואין טוב אלא תורה מצות ומעשים טובים, הנה בודאי יסייעו בידו למלאות דבר השליחות בפועל, וכן בהנוגע לחיזוק מוסדותינו במקומות הנ"ל.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו כולנו, למלאות תפקידו בעלמא דין על ידי שיאיר את סביבתו וחלקו בעולם באור ומאור אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל.

בכבוד ובברכת טוב גשמי ורוחני.