Enjoying this page?

1972 - אין מזכירי יכול לכתוב בשפה השפנית, הנני מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש


א' טבת, תשי"ג - מו"ה יוסף שי' בן מימון

ב"ה, א' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי' בן מימון

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מיום ה' כסלו העבר, וכיון שאין מזכירי יכול לכתוב בשפה השפנית, הנני מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש אשר בטח יבין תוכן מכתבי, והוא:

כאשר הי' פה זה לא כבר, בא-כחי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גאראדעצקי דברתי אתו עוד הפעם בהנוגע למצב בית האכל של הסטודענטען במאדריד, וזה כעשרה ימים שחזר הרב גאראדעצקי לפאריז, ובטח יעשה שמה מה שתלוי בו לתקן המצב, ואם בינתים נתחדשו איזה פרטים בזה, מטובו להודיע אודות זה ישר להרב גאראדעצקי, למען למהר את הדבר. ולשלוח העתקה לכאן.

אקווה אשר במשך ימי החנוכה נתקבצו הוא וחביריו יחד ונדברו אודות הנס של חנוכה, בימים ההם, ואשר גם עתה מוכרח הדבר שבני ובנות ישראל יעמדו חזק נגד כל אלו שרוצים להשכיח את תורת השם יתברך ולהעבירם מחוקי רצונו יתברך, וסוף סוף מצליח השם יתברך ועושה תשועה ופורקן גדול לכל אלו ההולכים בדרכיו.

בברכת הצלחה ודרישת שלום כל חביריו שי'.