Letter # 1967

כ"ט כסלו, תשי"ג

1967 - טובה פעולה אחת מאלף אנחות, ותמורת זה להתאנח על מצבו, הנה יתמיד ויוסיף בשקידה בלימוד תורת הנג

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ט כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בקשר עם יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו העבר נתקבל, ויה"ר מהשי"ת שימלא משאלות לבבו לטובה בגשמיות וברוחניות, ותקוים בו - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר - לשנה טובה בלימוד ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובה פעולה אחת מאלף אנחות, ותמורת זה להתאנח על מצבו, הנה יתמיד ויוסיף בשקידה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות - מובן אשר ע"פ הוראת הבעש"ט צריך לשמור את בריאות הגוף, ואין בזה סתירה כלל, ואדרבה עוד מביא סיוע - וכפסק רז"ל אשר יגעת ומצאת תאמין במילא יצליח בזה.

בברכה לת"ת ביר"ש ובהצלחה.