Letter # 1963

כ"ז כסלו, תשי"ג - אנ"ש המתועדים ביום הבהיר יום בשורה היא לנו חג גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן וגאולתנו ופדות נפשנו, ה' עליהם יחיו

1963 - ובפרט אשר נתעוררו במסיבת רעים באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

אנ"ש המתועדים ביום הבהיר יום בשורה היא לנו חג גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן וגאולתנו ופדות נפשנו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם הגיעני מכתבם בו כותבים ע"ד התועדותם יחד וכנוס צדיקים - ועמך כולם צדיקים - טוב להם וטוב לעולם, ובפרט אשר נתעוררו במסיבת רעים באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם ומגלגלין זכות ליום זכאי להמשיך את זה בפועל למטה גם בעולם הזה הגשמי והחומרי פסק דין בית דין של מעלה אשר מסרו כ"ק אדמו"ר בן כ"ק רבינו הזקן, אשר בגלל מסירות נפשו של אביו כ"ק אדמו"ר הזקן על תורת החסידות, פסקו בבית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, ועם בני ישראל גוי אחד בארץ, שפירשו בזה בתורת החסידות, אשר הם גוי שממשיכים האחדות גם בענינים הארציים אשר הגשמיות והרוחניות יחדיו ילכו, הנה הצלחה בענינים רוחניים מביאה אתה עמה הצלחה בענינים גשמיים בבני חיי ומזוני רוויחי לכל אחד ואחד לפי המצטרך לו,

והשי"ת יזכה אותם ואותנו בתוך כלל ישראל להאיר חלקנו בעולם ולהשפיע על תלמידינו והמקבלים מאתנו מתאים לכוונה העליונה ולשליחותנו בעלמא דין, ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה בגשמיות בריאות הנכונה ברוחניות והרחבה אמיתית.

בברכת כל טוב.