Letter # 1962

כ"ז כסלו, תשי"ג

1962 - שמחה פורץ גדר, ולכן הי' מהנכון אשר הוא וב"ב ישתתפו, אם בעצמם או ע"י סיוע עכ"פ לההכנות דהתועדו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל המברק בנוגע לבתו... תחי' והיום הגיעני ג"כ מכתבו מכ"ב כסלו, וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי' לרפואה קרובה ובטח לא ימנע הטוב מלהודיעני בזה בהקדם.

ידוע בכ"מ אשר שמחה פורץ גדר, ולכן הי' מהנכון אשר הוא וב"ב ישתתפו, אם בעצמם או ע"י סיוע עכ"פ לההכנות דהתועדות חסידותיות הנערכים מזמן לזמן במקומם, אשר זה ימהר ג"כ רפואת בתו תחי'.

להבא כשיכתוב ע"ד רפואתה, הלשון אצ"ל רמ"ח אברי', אלא בכל אברי', וכידוע.

בברכה שיבשר טוב בקרוב ממש.