Letter # 1960

כ"ו כסלו, תשי"ג - מוה"ר דניאל שי' חסקינד

1960 - במחנו כולם אנשים פשוטים הרי יש בשבילו כר נרחב לעבודה הנ"ל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דניאל שי' [חסקינד]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו מבקש איזה הוראה בנוגע להנהגתו באה"ק ת"ו במחנו אשר כולם אנשים פשוטים פליטים ממקומות שונים... הנה זה מכבר אמרתי שכיון שנמצאים אנו בעקבתא דעקבתא דמשיחא הרי יש על כל אחד להשתדל בעבודת ההכנה לביאת משיח ע"פ המאמר שלו להבעש"ט שיהי' זה כאשר יפוצו מעיינותיך חוצה, ועתה עבודה זו מוטלת על כאו"א מאלו שזכו לאור תורת החסידות וכיון שכפי מכתבו במחנו כולם אנשים פשוטים הרי יש בשבילו כר נרחב לעבודה הנ"ל, וידוע החילוק ונתבאר ג"כ בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בימים הקדמונים ובתורת הנגלה הי' הסדר שהיו המשפיעים מחכים עד שיבוא המקבל לקבל, והבעש"ט הנהיג וכן עשו כמה מתלמידיו ותלמידי תלמידיו אחריו שיהי' המשפיע הולך אל המקבל, וכן הוא גם בנוגע לחסידים שצריכים הם לשוטט ברחובות ולקרב נפשות ולבבות בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים ע"י הנהגות החסידים דרכי החסידות ותורת החסידות, וכיון שדורשים זה מאתנו הרי בודאי ניתנו לנו הכחות ע"ז כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולפום גמלא שיחנא, ועלינו להודות להשי"ת על טוב חלקנו שזכינו להיות בדורות כאלו שנתגלה תורת החסידות באותיות וענינים מובנים לכל אשר כאו"א מאתנו עשוהו למשפיע אשר יזכה לקרב את לבן של ישראל לאבינו שבשמים אשר גודל ענין זה אין לשער ואין להעריך והאריכות בזה אך למותר.

בודאי [ה]שתתף בהתועדויות דחדש כסלו ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.