Letter # 1959

כ"ו כסלו, תשי"ג - מוהרש"ז שי' העכט

1959 - הניתי ממ"ש במכתבו, שהי' מורגש בנסיעה זו של השדרי"ם הרוחניות שבדבר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי' [העכט]

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש במכתבו, שהי' מורגש בנסיעה זו של השדרי"ם הרוחניות שבדבר, ואף שגם הגשמיות שבזה אינו גשמיות דעמא דבר, אבל בכ"ז קומט דאס ניט לענין רוחניות והרגשים של בע"ב המשתתפים בהתועדות, ומדגיש הנני בהרגשים, כי לו הי' מתבוננים הרי יש מקום לומר להיפך, כי כאשר המשתתף בהתועדות משתתף גם בגשמיות הענין אשר כמבואר בתניא פל"ז, הרי יכול לקנות בזה חיי נפשו, ובמשך הזמן בטח עשה בזה בכל כחותיו, הרי משתתף הוא כולו, משא"כ הרוחניות מקבל אם ע"י המוח שלו או ע"י הרגש הלב שאין זה אלא חלק וחלק לא מעצם הנפש, אבל מובן שכ"ז הוא מצד אמיתת הדבר ואינו כן אצל המתועדים...

נשלח במכ' המזכירות העתק מהמעסעדזש לימי חנוכה אשר בטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכה.