Letter # 1958

כ"ו כסלו, תשי"ג - אנ"ש אשר בעי"ת דובלין ד' עליהם יחיו

1958 - מובן שאין כדאי להקפיד כ"כ על חבירות האגודה אם הם מגזע אנ"ש ובלבד שירצו להשתתף ולהתקרב לחב"ד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

אנ"ש אשר בעי"ת דובלין ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ' כסלו, בו כותבים ע"ד חגיגת יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו בהשתתפות כמה אנשים, סיימו מס' סוטה, סעודה וכו' ובטח קבלו ג"כ החלטות לטובה בהנוגע להבפו"מ הן בתוככי אנ"ש וכן ג"כ בהפצת המעיינות חוצה, וידוע פסק הבי"ד של מעלה, אשר מסר כ"ק מו"ח אדמו"ר באחד ממכתביו (נדפס בספר קיצורים והערות לתניא ע' קכ"ב), אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו (של רבינו הזקן) והולכי בעקבותיו על העליונה.

ב) נהניתי במאד ממ"ש על דבר האגודת נשי ובנות חב"ד אשר כבר התחילו בהתועדות ולימוד וכו' ומוסג"פ העתק ממ"ש כאן לאחדים מהסניפים אשר בו נמצא ג"כ נקודות בנוגע לעניני הלימוד וההתועדות, ומובן שאין כדאי להקפיד כ"כ על חבירות האגודה אם הם מגזע אנ"ש ובלבד שירצו להשתתף ולהתקרב לחב"ד, שגם זה מספיק וכו' וד"ל.

מובן שלתועלת הדבר כדאי שהחבירות עצמן ישתתפו ג"כ בזה שהן תהי' הלומדים והמרציאים אשר עי"ז ימשיכו אותן בעובי הענין, ופשיטא שאין זה שולל שאם ימצאו לנכון ילמוד לפניהן ג"כ מי מהאנשים וכו'.

ג) ובהתאם לשיעורים הנ"ל וליופי העבודה הנה כבר נדבר בהתועדות שע"ד המבואר בדא"ח ובפרט בלקו"ת אשר הענינים הלא טובים הכתובים בפ' בחקתי ופ' תבא הם באמת ברכות, הנה עד"ז הוא ג"כ בענין הברייתא דסוף מס' סוטה, ומהענינים אשר שם, דבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי כו' נערים פני זקנים ילבינו, בת קמה באמה וכו', אשר בעבודת השם הוא, שמבלי הבט על החשבון שלו במעמדו ומצבו וגם בנוגע ענינים הפשוטים דמחדו"מ, הנה יש לו הרוחב (די ברייטקייט) שנעשה למשפיע מעורר ומורה דרך בסביבתו לא רק בנוגע לדינים וכו' אלא גם בדרכי החסידות והנהגתם ולא רק בנוגע ללמוד נגלה דתורה אלא גם בנוגע ללימוד נסתר דתורה ורזין דרזין - אשר ג"כ נכלל ונתבאר בתורת החסידות, ולא עוד אלא שגם אלה שקנו חכמה זו תורה אבל עד עתה לא זכו עדיין למאור שבתורה זוהי תורת החסידות, והוא עצמו עדיין נער וכו' הנה נערים פני זקנים ילבינו, ולא עוד אלא שבביתו עצמו, הנה אם מאיזה סיבה שתהי' נהגו קולא באיזה ענינים מפני תנאי החיים לפנים, הנה בת קמה באמה וכלה בחמותה ונוהגים עצמן כדבעי גם בענינים אלו מבלי התחשב עם הנהגות אמן וחמותן עד עתה, וסו"ס הנה גם האמהות והחמות יתנהגו כמותן וד"ל. והשי"ת יזכנו בעגלא דידן שנראה בעיני בשר איך שיהפוך ה"א לך את הקללה לברכה כי אהבך ה"א.

בברכת חנוכה שמח.

נ"ב. מוסג"פ קטע ממכתבי בלשון אנגלית אשר בטח ישתמשו בו באופן המתאים.