Letter # 1951

כ"ב כסלו, תשי"ג - משה שי' הכהן שאיעוויטש

1951 - שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא רק במקום ובמילא אינה אמיתית

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' הכהן [שאיעוויטש]

שלום וברכה!

נהניתי להודע פ"ש מהשלוחים הרה"ג והרה"ח אי"א עוסקים בצ"צ באמונה וכו' מוהרש"ל[1] שי' ומוהרא"ס[2] שי' ובפרט שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא רק במקום ובמילא אינה אמיתית, וכמבואר באיזה מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין המחשבה אשר המקום ואפילו הזמן אינו מפסיק ולא עוד אלא שבכח המחשבה להעביר להעלות ולרומם את האדם למקום וזמן שלא הי' שם מעולם בגשמיות, ומיוסד זה על תירוץ הבעש"ט שהקשה בכתוב שרפים עומדים ממעל לו, אשר איך אפשר שהמלאכים יעמדו ממעל לאדני היושב על כסא רם ונשא, כיון שעולם המלאכים הוא למטה מעולם הכסא וכמבואר בכמה מקומות הן ספרי קבלה וחסידות והן בספרי חקירה, וביאר הבעש"ט שבמקום שהרצון שם הרי הוא נמצא (והשרפים הרי שמם הוא ע"ש שנשרפים הם באהבתם ותשוקתם להכלל ולעלות עוד למעלה מעולם הכסא ג"כ).

תקותי אשר יעשו ג"כ התועדות באחד (ואולי גם יותר מאחד) דימי חנוכה הבע"ל ויה"ר שיהי' בהצלחה...

  1. 1 שמואל לויטין
  2. 2 אליהו סימפסאן