Letter # 1949

כ"ב כסלו, תשי"ג -  מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס

1949 - שם מלאך הממונה על ההריון

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן [יאלעס]

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם[1] [ו]למה שאמרתי לכת"ר שי' בע"פ בנוגע להסיפור מהמגיד מוהר"י מקאזניץ זצ"ל, שמסופר שם ששאל על שם[2] מלאך הממונה על ההריון[3] ונמצא עד"ז בספר ישן של קבלה.

הנה בנוסח זה[4] צע"ג, כי מפורש הוא בש"ס (נדה טז, ב) ובזהר ח"א (צא, ב) אשר לילה שמו[5] והוא מהפסוק[6] המובא ג"כ בהסיפור ולילה אמר הורה גבר[7], ועתה נראה לי אשר אגב שיגרא דלישנא דש"ס[8] בא נוסח הנ"ל וצ"ל שם המסוגל או השייך להריון[9], כי תכ"ה הוא שם השמיני [מ]שמות הידועים היוצאי[ם] משלשת הכתובים ויסע ויבא ויט (בשלח יד, יט-כא)[10] ונרמז ג"כ בכמה פסוקים וכמובא בספרי הקבלה ונקבצו בקהלת יעקב מערכת כה"ת ומערכת תכ"ה, אשר ע"פ נוסח זה הרי אף שנשאר עדיין בצ"ע מענה בנו של בעל קצוה"ח שאמר ששייך להכתוב ולילה אמר הורה גבר[11], אבל מובן עכ"פ מה שאמר המגיד מקאזניץ זצ"ל שהוא ס"ת[12] מהכתוב הנך הרה ויולדת, וכדאי' בספר רגל ישרה אשר השם תכ"ה מסוגל לפקידת עקרות להריון ונרמז בכתוב הנך הרה ויולדת.

בברכה. 

 1. 1 לעיל מכתב 1940
 2. 2 מה שמו של
 3. 3 וענה המגיד מקאזניץ זצ"ל כבהמשך "שהוא סופי תבות מהכתוב: "הנך הרה ויולדת"" תכ"ה
 4. 4 ששואל מהו שם המלאך הממונה
 5. 5 ולא תכ"ה
 6. 6 היינו שמיוסד על הפסוק: ולילה אמר הורה גבר, ובסיפור הנ"ל, הבן של בעל הקה"ח ענה כבהמשך "שאמר המגיד מקאזניץ זצ"ל שהוא ס"ת מהכתוב הנך הרה ויולדת" ושם הרי מדובר על שם מלאך הממונה, א"כ מטעם זה אגב שיגרא דלישנא בנוסח הסיפור  "שם מלאך הממונה"
 7. 7 איוב ג, ג
 8. 8 מלאך הממונה
 9. 9 היינו ששאל לא "שם מלאך הממונה על הריון" אלא "שם המסוגל (או שייך) להריון" - כי מהתשובה שהוא שם של סופי תבות "הנך הרה ויולדת" - תכ"ה מוכח שזה הי' השאלה, כי אם השאלה על שם המלאך הממונה, הרי זה מפורש בגמרא ששמו הוא לילה והשם תכ"ה שייך להריון כבהמשך
 10. 10 השם מורכב מצירוף אותיות של שלושה פסוקים המופיעים בסיפור קריעת ים סוף בספר שמות, בכל אחד מהפסוקים יש 72 אותיות. הפסוקים נקראים בקיצור ויסע ויבא ויט. וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶם, וַיִּסַּע עַמּוּד הֶעָנָן מִפְּנֵיהֶם וַיַּעֲמֹד מֵאַחֲרֵיהֶם: וַיָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל, וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁךְ וַיָּאֶר אֶת הַלָּיְלָה, וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה כָּל הַלָּיְלָה: וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַיָּם, וַיּוֹלֶךְ יְהוָה אֶת הַיָּם בְּרוּחַ קָדִים עַזָּה כָּל הַלַּיְלָה, וַיָּשֶׂם אֶת הַיָּם לֶחָרָבָה, וַיִּבָּקְעוּ הַמָּיִם: — ספר שמות, פרק י"ד, פסוקים י"ט–כ"א
 11. 11 והרי הנדון הוא לא שם המלאך הממונה על הריון אלא על שם המסוגל או השייך להריון ומה שייך לבן הקצות החושן להביא את פסוק מהגמרא נדה הנ"ל שמדובר אודות שם המלאך, ולכאורה מכאן ראי' שהשלא הי' כן אודות שם המלאך. אבל עכ"פ בזה יובן מה שאמר המגיד שהוא מס"ת הפסוק הנך הרה ויולדת
 12. 12 סופי תיבות