Letter # 1948

כ"א כסלו, ה'תשי"ג - אגודת נשי ובנות חב"ד ה' עליהן תחיינה

1948 - ההתחלה והעיקר הוא לדעת כי אלקים ברא את השמים - רוחניות, ואת הארץ - גשמיות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אגודת נשי ובנות חב"ד ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי בעתו הבשורה טובה כי הונח היסוד לעבודה מאורגנת של נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו בכינוס שהתקיים ביום ג' דחול המועד סוכות. ובטח כבר ניגשו לפעולות ממשיות בשטח העבודה לפי ראשי הפרקים והתכנית שציינתי במכתבי העבר.

ויתן השי"ת שתהי' התחלה טובה לעבודה פורי' וממשית. והנני מצפה לבשורות טובות בזה.

מכיון שהנחת היסוד לעבודתם בפועל היתה בראשית השנה, שנת תשי"ג, והכל הוא בהשגחה פרטית, הרי יש ללמוד סמוכין מבראשית עבודתם ובראשית דתורתנו הק'.

כי תורתנו הק' היא נצחית, וממנה ישאב היהודי הוראות ולימוד למעשה בהנהגתו בכל הענינים, בכל הזמנים ובכל המקומות שנמצא שם.

התורה מתחילה בפרשת בראשית, בה יסופר סדר בריאת העולם. ומובן מעצמו, כי לא באה התורה לספר סיפורים בעלמא, אלא תכליתה, כמשמעות המלה "תורה", היא הוראה, היינו להיות למורה דרך בחיים היום-יומיים, להורות הדרך לטוב לנו בגשמיות וברוחניות.

בסדר מעשה בראשית, כפי שמסופר בתורה, הנה בין כל הרמזים וסתרי תורה, יש גם הוראה למעשה בהוצאה לפועל ענינים שונים בעולם הפרטי של כל אחד ואחד, ובפרט בענינים כלליים:

בכל עבודה או תנועה העומדת לצאת לפועל, הן ברוחניות והן בגשמיות, הנה בראשית, היינו ההתחלה והעיקר הוא לדעת כי אלקים ברא את השמים - רוחניות, ואת הארץ - גשמיות. זאת אומרת אשר השם יתברך הוא הבורא יוצר ועושה כל הענינים הרוחניים והגשמיים. אלא שרוצה השי"ת שענינים אלה יצאו לפועל על ידי פלוני ופלונית, וזה שזכה לזה צריך לראות את עצמו כשלוחו של מקום להוציא רצונו יתברך מהכח אל הפועל.

בהתחלת הבריאה - והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך גו' - בהתחלת כל עבודה והשתדלות בדבר של קדושה, נדמה כי שורר תוהו ובוהו וחושך מסביב, כמה מניעות ועיכובים להוציא הענין לפועל טוב מתאים להמטרה. ולכן מרמזת התורה תיכף אשר התחלת הבריאה: ויאמר אלקים יהי אור - השי"ת מהפך מקום החושך - לאור והאור דוחה את החושך. ובא סדר הבריאה: צומח, ולמעלה הימנו חי, ואח"כ האדם, מבחר היצורים ותכלית הבריאה.

וכן הוא בכל עבודה ותנועה שבקדושה (ראה ויקרא רבה פכ"ה, ג): צריך להיות הרצון המוחלט לעשות, ואז אפילו במקום ששורר חושך באמת, הנה ברגע אחד נעשה אור, והיא ההתחלה למעשה שיהי' צומח ועולה למעלה מעלה, וכמרז"ל מעלין בקודש, אשר בכל ענין של תורה ומצות הולכים מחיל אל חיל.

בברכת טוב גשמי ורוחני לכל המשתתפים והמשתתפות ובני ביתם יחיו.

מוסג"פ סקריפס ע"ס שבעים להוצאות אגו"נ ונא לאשרם. וגם [...] אגונ"ח.

יסוד בתי-חינוך לע"ע מוקדם הוא.