Letter # 1944

ט"ז כסלו, תשי"ג - מוהרנ"ן שי' נמנוב

1944 - נבהלתי לקרות בו שתולה אי קבלת מענה שלי מאיזה סיבות צדדיות, שאין זה כוונתי כלל וכלל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרנ"ן שי' [נמנוב]

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, וכן הפ"ש ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ האברך מו"ה שלום שי' חאסקינד, ונבהלתי לקרות בו שתולה אי קבלת מענה שלי מאיזה סיבות צדדיות, שאין זה כוונתי כלל וכלל, והסיבה היא רק ריבוי הטרדות ואשר ימים אלו הייתי טרוד נוסף על הטרדות הרגילות בההו"ל הקונטרס המוסג"פ וכן המאמרים דשנת תש"ג, אשר המאמר דפ' חיי שרה, כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שיחיו ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו וכן בנר חמישי דחנוכה הבע"ל, ועל פי פסק רז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, להביא הענינים הנאמרים בו ג"כ לפועל, ובפרט כיון שנדון דידן הוא בתורת החסידות, וואס עס מאנט א בכן.

בטח ישתדל שיסודר התועדות בש"ק ויום א' י"ט כסלו שלאחריו וחמישי דחנוכה בפרט, ובמקצת גם בימים שבינתים, וכהצעתי זה מכבר, אשר פעם יהי' ברוב כמות, היינו בכמה מקומות, ופעם א' ברוב איכות, היינו שיתקבצו למקום אחד מכל אנ"ש השייכים אליהם ולספח גם אותם שנכנסים בגדר חוצה, אשר ימים הנ"ל מסוגלים להפצת המעיינות שם, כחפץ ורצון נשיאינו דיפוצו מעיינותיך חוצה.

בברכת חג הגאולה - לו, לכל התלמידים ולכל אנ"ש שיחיו הם ביתם בניהם ובנותיהם לכאו"א בפרט.

בברכה.