Letter # 1937

יו"ד כסלו, תשי"ג - מוהר"ר חיים שלמה שי' הורוויץ, האדמו"ר מסטריזוב

1937 - במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונת בנו הר' מו"ה צבי הירש שי' ליום ב' כ' כסלו הבע"ל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ ענף עץ אבות גזע תרשישים כו' וכו' מוהר"ר חיים שלמה שי' [הורוויץ, האדמו"ר מסטריזוב ]

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונת בנו הר' מו"ה צבי הירש שי' ליום ב' כ' כסלו הבע"ל:

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, וכת"ר וזוגתו הרבנית שיחיו ירוו מהם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: מוסג"פ המחאה בתור דרשה געשאנק, ויעויין ב"ב קמד, ע"ב. זהר ויצא קמ"ט ע"א. ובלקו"ת ס"פ נשא.