Letter # 1938

חמשה עשר בכסלו, ה'תשי"ג - לאנ"ש ולכל חובבי ומוקירי תורה ומאור שבתורה ה' עליהם יחיו

1938 - יערכו התועדויות בש"ק ח"י כסלו, ימי יט-כ כסלו, וה' חנוכה - בכולם, או באחדים מימים אלו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, חמשה עשר בכסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

לאנ"ש ולכל חובבי ומוקירי תורה ומאור שבתורה ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת חג הגאולה, גאולתנו ופדות נפשינו, הנני בהצעה, אשר יערכו התועדויות בש"ק ח"י כסלו, ימי יט-כ כסלו, וה' חנוכה - בכולם, או באחדים מימים אלו, על כל פנים בשנים מהם - ובהן: התועדות ברבוי מקומות שבמחנם הט', והתועדות ברוב עם - רוב בכמות ובאיכות - במקום אחד מיוחד,

ללמוד המאמר (דש"פ חיי תש"ג) ד"ה כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא (כולו, או מקצתו עכ"פ) וקטע משיחת שמח"ת ה'תר"צ בענין דיפוצו מעינותיך חוצה הוא כלי לאור גילוי המשיח, במהרה בימינו אמן,

להסביר להמתועדים פסק רז"ל בדבר משנה, אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, כי כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה, וכמבואר במאמר הנ"ל ענין שמירה ועשי' אלו,

ובעת רצון זו, לנקוט בהחלטות בהנוגע לפועל ממש על אתר ולימים הבאים לקראתנו ועל כל ישראל לשלום.

בברכת חג הגאולה, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידים תכתבו ותחתמו.