Letter # 1935

יו"ד כסלו, תשי"ג - מוה"ר דוד מאיר שי' שולמן

1935 - כי נקודת השאלה היא לאחר שפשוט הוא בתכלית הפשיטות, איך אפשר התהוות הריבוי בעולם, והובאו השיטות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דוד מאיר שי' [שולמן]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מער"ח כסלו... ובמענה על שאלתו בהמשך דר"ה תש"ג ההולך ונדפס עתה, מה שמחלקים שם כמה בחי' רצון למע', והוקשה לו דאיך יתאים זה עם החלטה המקובלה בכ"מ שהוא פשוט בתכלית הפשיטות וכו'.

הנה מבואר ענין זה בכ"מ, כי נקודת השאלה היא לאחר שפשוט הוא בתכלית הפשיטות, איך אפשר התהוות הריבוי בעולם, והובאו השיטות והתירוצים בזה בדרוש הצ"צ הנק' שלש שיטות (נדפס בסוף ס' דרך מצותיך חלק ב'), וכיון שאיני יודע אם נמצא אצל כת"ר שי' הנני מעתיק פה שמות איזה מהספרים שמובא שם, והם: ספר החייט פרק שלישי, פרדס שער ד' פרק ד', עבודת הקדש חלק א' פרק ב', ועיין ג"כ לקו"ת לג' פרשיות ל"ה סוף ע"א, ובכמה מקומות בדא"ח, ובכ"א הבחי' בהמדריגות המבוארות בבחי' הרצון בהמשך הנ"ל הוא מיוסד ע"מ שנתבאר בשער היחוד לאדמו"ר האמצעי ובכ"מ מדרושיו.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה, אשר בטח ימצא בו רוב ענין כי הוא מהמאור שבתורה.

בברכה ופ"ש בניו שי'.