Letter # 1933

ט' כסלו, תשי"ג

1933 - קשה לו הלימוד בשתי מסכתות בבת אחת, באיזה מהם להמשיך

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט חשון, בו מודיע ע"ד סדר לימודו בישיבת תומכי תמימים, ושואל דעתי, באשר קשה לו הלימוד בשתי מסכתות בבת אחת, באיזה מהם להמשיך,

הנה כיון שזכה להיות בישיבה וידוע בכ"מ במדרשי רז"ל מעלת לימוד התורה ברבים, וזהו ג"כ אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם (עיין ג"כ אגרת הקדש לאדמו"ר הזקן סי' כ"ג), הרי ילמוד בהמסכת שבסדרי הישיבה.

ב) אם ללמוד הרבה למיגרס ולהיות בקי בהם או ללמוד מעט בעיון טוב:

הנה בכלל כ"ז תלוי בהבקיאות והידיעות שיש לו עד עתה, ובכשרונותיו (ויעוין בגמרא סוף ברכות, סוף הוריות ובירושלמי שם, ובמאמר דא"ח אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא, ה'תש"ח ריש פי"ב ובהערה שם - נדפס בקונטרס נ"ד), ולכן יתייעץ בזה עם הנהלת הישיבה על אתר והם יורוהו בפרטיות, ובכללות הרי ידוע מכבר שכל אחד צריך להיות לו לימוד למיגרס ולימוד לעיונא הן בנגלה דתורה והן בתורת החסידות.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש תהלים ותניא הידועים, ומהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה - בלי נדר - עד עשירי בשבט הבע"ל.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.