Letter # 1932

ט' כסלו, תשי"ג

1932 - מודיע שנגש לבנות לו בית, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שנגש לבנות לו בית, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד בשבילו, בשביל ב"ב יחיו בכל הפרטים, ובאשר מבואר בתורת החסידות בכמה מקומות בביאור (שלשת הענינים דמזון לבוש ו)בית שזהו הענין דתומ"צ הבאים בדרך מקיף דמקיף, יעויין בתו"א בתחלתו בהענין דאיזה בית אשר תבנו לי וכן בלקו"ת לג"פ שם, לקו"ת ס"פ ברכה, בההמשך דמים רבים-תרל"ו בסופו ובכ"מ, הרי במילא מובן מזה שלבנין הבית בגשמיות, נחוץ במאד שיוסיף אומץ בענין בית ברוחניות, היינו בלימוד פנימיות התורה ובהענינים השייכים לעבודת התפלה, והא בהא תליא או יותר נכון לאחד גשמיות ורוחניות, אחד ממש, וכידוע הפירוש דישראל נק' גוי אחד בארץ (עיין אגרת הקדש סימן ט').

בשאלתו בענין בנו... שי', הנה נכונה מחשבתו לחכות בלימודים חיצונים עד שתהי' לו הבנה מלאה בגפ"ת.

בברכה.