Letter # 1924

א' כסלו, תשי"ג - הנהלת התלמוד תורה דכפר חב"ד ד' עליהם יחיו

1924 - אף שכפי הנראה עדיין אינו בן חמש שנה, אבל כיון שאין חסר אלא איזה חדשים, הרי אם הרופא מסכים לזה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת התלמוד תורה דכפר חב"ד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

פנו אלי בבקשה בענין הילד... הרוצה להתקבל להת"ת, וכפי שהודיעוני משתוקק לזה אף שכפי הנראה עדיין אינו בן חמש שנה, אבל כיון שאין חסר אלא איזה חדשים, הרי אם הרופא מסכים לזה מצד בריאות הנ"ל, אין החדשים האלו מעכבים (יעוין ג"כ בהלכות ת"ת לרבינו הזקן רפ"א ד"ה בשנה חמישית כו'. ואף שמסיים שם בביתו, הנה בכלל ידוע שהמנהג מאז ועד עתה בזה נשתנה, כי אז הי' המנהג להוליך אצל מלמד תינוקות כשהי' בן שש או שבע שלימות משא"כ בדורות האחרונים, ויעוין ג"כ בספר שיחת קיץ ת"ש עמוד ס"ה ואילך, ואף שפשיטא שאין זה הוראה לרבים כיון שהי' הצ"צ כבן שלש). ואולי יש להם טעמים מיוחדים, ומטובם להודיעני.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.