Letter # 1923

א' כסלו, תשי"ג

1923 - מצטער אני במאד על שאין מתרבה גבולם בתלמידים, והרי אי אפשרי הוא שבהשתדלות המתאימה ובחיפוש במרץ

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג חשון בו כותב ע"ד מצב הישיבה, מצטער אני במאד על שאין מתרבה גבולם בתלמידים, והרי אי אפשרי הוא שבהשתדלות המתאימה ובחיפוש במרץ לא יש למצוא ב... ובסביבתה תלמידים מקשיבים שיכנסו לישיבתם, וידוע בכ"מ בדרז"ל שאפילו בשביל תינוק אחד יש לעשות כו"כ השתדלויות ובפרט בשביל כמה תינוקות, ואין אתנו יודע עד מה וכמסופר בש"ס - יבמות ס"ב - כי אינך יודע איזה יוכשר, ובמס' ב"ב צ"א ע"א, חד דמשיתין זריז, ובטח יטכסו עצה כולם יחד איך לגשת לעבודת תעמולה בזה והשי"ת יצליחם...

מ"ש במכתבו בענין נתיצת תנור, ששמעו שיש בזה מכתב מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, הנה מוסג"פ העתק מכתב זה, שנמצא בביכל ע"ש כ"ק אדמו"ר הנ"ל, וכנראה מתוכנו אף [ש]נדפס משם הצמח צדק (בספר צרור החיים ע' ל' - בילגוריי תרע"ג).

ע"ד צוואת הרי"ח במקום מצוה אם להזהר - יעוין ס' ע' תמרים עין ה' וש"נ.

בברכת הצלחה ופ"ש אנ"ש שי'.