Letter # 1918

יום ראשון, כ"ח מ"ח, ה'תשי"ג - אל האסיפה המיוחדה של ה"מרכז לעניני חינוך" ה' עליהם יחיו

1918 - הי' יקר אצלו באהבה וחיבה יתירה, וכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו, לפי ערכם ומצבם, מחויב להשתתף

ב"ה, יום ראשון, כ"ח מ"ח, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אל האסיפה המיוחדה של ה"מרכז לעניני חינוך" ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

להאספכם היום יחד לשמוע דו"ח על העבודות והפעולות הטובות של ה"מרכז לעניני חינוך" ולדון על מצבו הגשמי, הנני מביע את ברכתי שתצליחו למצוא העצות והדרכים איך לחזק את המוסד הק' הזה, להעמידו על בסיס נכון, וליתן לו את האפשריות להרחיב חוג השפעתו.

המוסד "מרכז לעניני חינוך" הוא מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והי' יקר אצלו באהבה וחיבה יתירה, וכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו, לפי ערכם ומצבם, מחויב להשתתף בעבודה זו, הן בעבודה הגלוי' והן בעבודה החשאית - בשדה הרבצת החינוך הכשר והחזקתו, וקיום היהדות בטהרתה המסורתית בכל קצוי תבל.

בסיפוק האמצעים הדרושים להמוסד "מרכז לעניני חינוך" תלוי במדה גדולה התפשטות והתרחבות העבודה והתעמולה בכלל, ובפרט יסוד והחזקת בתי חינוך הכשר במקומות הנחוצים ביותר, עכ"פ.

האחריות אשר על שכם כולנו גדולה היא, ומילוי החסרון בממון הקל כאין נחשב נגדה.

תקותי, אשר כל אחד ואחד מהנאספים היום - ועל ידם בטח יומסר תוכן קריאתי זו גם לשאר ידידינו אנ"ש שיחיו, אשר פשיטא שגם אליהם מכוונת היא - יעריכו את דברי האמורים בזה, ויתנו אל לבם את גודל האחריות העמוסה עליהם, וישתדלו בכל יכולתם, לעזור לעבודת ה"מרכז לעניני חינוך" לכל סעיפי', ולתת לו על ידי זה את האפשריות למלא את תעודתו ותפקידו אשר הוטל עליו על ידי מיסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר למלאותם מתאים לרצונו.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו לגשם את כל החלטותיו הטובות במילואן ומתוך הרחבה בגו"ר.

בברכת הצלחה רבה.