Letter # 1915

כ"ה מ"ח, תשי"ג

1915 - ובדברים היוצאים מן הלב הרי פסקה תוה"ק שנכנסים ללב השומעים, ובמילא מוכרח הדבר אשר סו"ס יפעלו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אודותיו מהרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי' העכט וע"ד השתדלותו להרים קרן היהדות ע"י תעמולה מתאימה בענין נחיצות החינוך הכשר בפרט ושמירת תומ"צ בכלל, שגודל ערך ענין זה אין לשער, ואף שלפעמים נדמה שמדברים ועדיין אין נראית פעולה, הנה אין אתנו יודע עד מה בעניני השגחה פרטית, ובדברים היוצאים מן הלב הרי פסקה תוה"ק שנכנסים ללב השומעים, ובמילא מוכרח הדבר אשר סו"ס יפעלו פעולתם, ואף שהאדם הרואה, לא תמיד רואה הוא פעולה זו, הנה סיבת הענין אפשר להיות א) או שהפעולה תבוא לאחר זמן ב) או שהאדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, ואפשר אשר בנפש כבר נזדעזע השומע ונהפך החשך לנהורא ומרירו למיתקא, אף שבאמת אין פרט אחד נוגע בהשני, שהמוכיח והמעורר צריך להוכיח ובזה כבר עשה מצותו שלו, בכ"ז הנה לנעימות העבודה הודיעונו חז"ל אשר נוסף ע"ז ששכר קיום המצות הוא, כמרז"ל, שכר מצוה מצוה, היינו קיום המצוה עצמה, הנה נוסף ע"ז השכר הוא זה שפעל על בן או בת ישראל לקרב את לבן לאבינו שבשמים, ומובן גודל השמחה משני הצדדים, הן מצד האב, השי"ת, והן מצד בנו יחידו הוא הבן או בת ישראל - שנתקרבו זה אל זה ע"י דבור או פעולה של המוכיח ומעורר, וגדולה שמחה זו אשר פורצת גדר להשפיע להמוכיח ומעורר ברכה והצלחה בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות...