Letter # None

כ"ה מ"ח, תשי"ג - מו"ה שלום שי' .ריבקין - ס' לואיס.

1913 - שכשמבקשים איזה ענין בעד מי שהוא, הנה יודיע ג"כ פרטים בנוגע לגילו, ומצבו המשפחתי, והעיקר מעמדו

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה שלום שי' [ריבקין - ס' לואיס]

שלום וברכה!

במענה על הודעתו בבקשת ברכה בעד מר...

הנה לפלא שכמה פעמים עוררתי את אנ"ש שיחיו, שכשמבקשים איזה ענין בעד מי שהוא, הנה יודיע ג"כ פרטים בנוגע לגילו, ומצבו המשפחתי, והעיקר מעמדו ומצבו בעניני תומ"צ, ומובן זה ג"כ בשכל, כי לכל השפעה צ"ל כלים מתאימים, וכיון שע"פ ההשגחה בא המבקש בקישור אתי - אף שבטח שעזרתו יכולה לבוא גם באופן אחר כיון שהקב"ה הוא המשפיע כל הענינים ובפרט לבני ובנות ישראל בבני חיי ומזוני דלאו בזכותא - אשר בבית דין - תליא מילתא, אלא במזל - הוא הקב"ה - תליא מילתא (ראה הערה האחרונה להשיחה דש"ק מברכים חדש אלול שנדפס בהפרדס דחדש תשרי השתא) -, הרי קרוב לומר שהכונה שצריך אני לעוררו על איזה ענין של תומ"צ ובמילא הרי עלי לדעת ממה להתחיל, אשר לזה נחוצות ידיעות הנ"ל, ובטח ימלא את זה במכתבו הבא...

מוסג"פ העתק מכתבי לסניפי אגודת נשי ובנות חב"ד במקומות שונים, ומהראוי הי' שיחפש תחבולות ועצות איך לסדר ענין זה גם במחנם הט', מובן שבאופן רשמי צ"ל זה ע"י נשים, אלא שהוא וב"ד שיחיו יהיו הרוח חיים במהלך העבודה, ולבשו"ט בכל הנ"ל אחכה.