Letter # 1912

כ"ד מ"ח, תשי"ג

1912 - שהחסידות היא ירושת כל עם ישראל ושייכת לכולם, ודברי צדיקים חיים וקיימים לעד אשר מתקרבים לזה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ד מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מובן מעצמו, אשר אין ענין הנ"ל וויתור כלל וכלל על הבית הכנסת דליובאוויטש שבמחנם הט' ומזמן לזמן הנה גם שם יש לעשות התועדויות חסידותיות, וכל שאר הענינים המתאימים לביהכ"נ שזכתה להיות נקראת בשם בית הכנסת דליובאוויטש, ובטחוני חזק אשר ע"י הסברה המתאימה ובניחותא, הרי גם מנהיגי הבית הכנסת דליובאוויטש ישתדלו בכל הנ"ל, היינו שתהי' הבית הכנסת שלהם מתאימה וראוי' לשמה.

ומה שאמרו להם שזהו ענין של ירושה בלבד, הרי אמת נכון הדבר וזהו כל זכות עם בני ישראל בכל מקום שהם נמצאים - זכות אבות אברהם יצחק ויעקב, וכמו שאנו מקדימים בכל תפלה ותפלה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ורק אח"כ באים בבקשות שונות כפי המתאים להזמן, אם בימות החול או בש"ק ויו"ט, ואין להתבייש כלל וכלל בהענינים של ירושה וכנוסח התפלה: אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתינו, ובלי שום ספק אשר גם מתפללי בית הכנסת דליובאוויטש אומרים בתפלת שמו"ע אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ואומרים ג"כ מה יפה ירושתינו, ואם זיכם השי"ת שבתוככי עם ישראל גופא זכו ג"כ להיות קשורים עם ליובאוויטש ולכל ההשפעות והברכות שבאות ונשפעות ע"י נשיאינו דליובאוויטש החל מרבינו הזקן עד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי עליהם לעשות כלים מתאימים לקבל זכות נוספת זו, ואין הברירה בידם, אם לעשות או לא, כי זהו זכות אבותיהם ואבות אבותיהם הנמצאים בעולם האמת ומשגיחים משם בעינא פקיחא - ולא רק בזמנים שאומרים יזכור, אלא בכל השנה כולה, והאריכות בזה אך למותר, כי בטח גם זה יספיק.

והשי"ת יפיץ וירחיב את גבולם להאיר אור פנימיות התורה היא תורת החסידות דרכי' ומנהגי' בכל העיר כולה וכחפץ לב רבינו הזקן שאמר, שהחסידות היא ירושת כל עם ישראל ושייכת לכולם, ודברי צדיקים חיים וקיימים לעד אשר מתקרבים לזה וסו"ס תתפשט הקדושה בכולה מתאים למרז"ל עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, וארץ ישראל הרי ידוע הפירוש שרצתה לעשות רצון קונה ובאופן העבודה שנקראת בשמה, בשם ישראל, כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש להפיץ אור נשיאינו הקדושים בכל מקום ובכל זמן.