Letter # 1904

ט"ז מ"ח, תשי"ג

1904 - לענין דלחץ דם גבוה, הנה העדר התרגזות, רפואה בדוקה ומנוסה היא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מח' חשון, אחרי ההפסקה הארוכה, ות"ל אשר הוטב מצב בריאותו, ובטח ידוע לו חוות דעת הרופאים ורואים ג"כ זה במוחש, אשר לענין דלחץ דם גבוה, הנה העדר התרגזות, רפואה בדוקה ומנוסה היא, ובכדי להגיע למדת העדר התרגזות, מהנכון שילמוד בעיון המתאים האגרת הקדש לרבינו הזקן (הוא חלק הרביעי של התניא ונדפס וכרוך אתו) סימן כ"ה, והוא מובן ג"כ בשכל אנושי, וקצת הטעמה יש להוסיף, אשר רואים במוחש אשר התרגזות מעניני העולם, הנה לא לבד שאינה מביאה תועלת אלא שעוד מקלקלת.

ב) במ"ש ע"ד להדפיס בהעתון מארגען זשורנאל, ידיעות בנוגע לתורה ומצות, כיון שהעם הארצ[ו]ת גברה במדינה זו, הנה בטח גם לו ידוע אשר אלו מסוג הנ"ל אינם מקוראי העתון היהודי כ"א רק בשפת המדינה, ולאלו שיש להם קצת ידיעה הרי מזמן לזמן נדפסים עניני תורה בהמכ"ע (גם מזה אין דעתי נוחה כל כך, כי לפעמים תכופות אינם מתאימים להמטרה, והעולה על כולנה כי קשה לצמצם חשבון ההיזק והתועלת שבזה, כיון שבעתון אחד גופא נדפסים ענינים סותרים לתורה ומצוה וקשה לשער מראש איזה ענינים מהם יקרא הקורא בהעתון בעיון יותר, ומה יוחקק בזכרונו יותר), ובטח ידוע לו משיטת המל"ח - מרכז לעניני חינוך - שמדפיס בשפת המדינה ענינים של תורה ומצוה בצורה של סיפורים או מאמרים קלים וכיו"ב, ומה שאין מדפיסים יותר הוא רק מפני חסרון אמצעים, וכשיתן השי"ת וישתפר המצב, יגדל ג"כ ענין ההדפסה הנ"ל.

ג) בנוגע לשאלתו אם יש הגבלות בענין ברכת אשר יצר למי שזקוק לזה לכמה פעמים ביום, הנה אין לחלק בדבר, ואם הוא ע"י סם המשלשל - יעוין אחרונים או"ח ס"ז.

ד) ובשאלתו השנית, למי שמחזיק בשני הענינים, מתפלל בבית הכנסת בשבת והולך ג"כ לחנותו ביום זה, והשאלה אם יקבל שכר בשביל היותו בביהכ"נ, הנה אינו מפרש במכתבו למאי נפקא מינה, והרי לכאורה זהו מענינו של מלאך מיכאל, שהוא הכותב זכיותיהם של ישראל, והנה המצוה שעושה מצוה היא ובודאי יקבל שכר עלי', אלא שכמובן אין זה מועיל וממעט גודל העבירה דחילול שבת, ובפרט בישיבה בחנות שזהו ענין בפרהסיא, ומתפקידם של מכירי אדם כזה, להסבירו אשר אין שייך בזה הענין פון אויסקויפן זיך, אשר כיון שמתפלל בביהכ"נ הרי עי"ז נתמעט גודל הענין דחילול שבת אחר זה, והאריכות בזה אך למותר.

ה) מ"ש במכתבו שהתדבר עם הרב... שי' מה שיהי' לאחר אריכות ימים ושנים וכו' - הנה פליאה גדולה לי עליו, שהרי עוד עליו לתקן ולפעול בעוה"ז רבות בשנים טובות. ויסיח דעתו ממחשבות כאלו ויעמיק בהתעמקות המתאימה איך לתקן חלקו בעולם מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת והשי"ת יצליחו גם בזה עוד רבות בשנים.

בברכה.

 

נ"ב: מוסג"פ קטע העתק מהמדובר בחג הסוכות העבר ותוכנו אשר בפעולות, הרי ההתחלה צ"ל ע"י שפע אור, ורק אח"כ הולכים מדרגא לדרגא, ובטח יביא לו זה תועלת בהתעמולה בסביבתו.