Letter # 1902

י"א מ"ח, תשי"ג

1902 - אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם ויראת השם

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם ויראת השם (ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'), אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.