Letter # None

י"א מ"ח, תשי"ג

1898 - שאין להקפיד שיהיו דוקא נשי ובנות משפחות שיש להם סרטיפיקט שהם מחב"ד, ואדרבה להקל בקבלת חבירות

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ העתק מכתבי מ"ש לאגודת נשי ובנות חב"ד בכאן וגם לאה"ק ת"ו, ומתאים למ"ש חזקה שליח עושה שליחותו, בטח מסר לזוגתו תחי' ג"כ ממה שנדבר בזה בחג הסוכות, ומהנכון שיעוררה עד"ז וביחד יתייעצו ע"ד האופנים איך להביא זה מהכח אל הפועל במחנם, וכבר אמרתי שאין להקפיד שיהיו דוקא נשי ובנות משפחות שיש להם סרטיפיקט שהם מחב"ד, ואדרבה להקל בקבלת חבירות ככל האפשרי ישובח, ובלבד שהנוספות לא יאמרו דיעה ברוחניות ואז הוא טוב להן ולהעומדות בראש...