Letter # 1895

ח' מ"ח, תשי"ג

1895 - חוות דעת עוד שני רופאים מומחים מייעצים להסיר את העין, ויש בזה שני אופנים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' מ"ח, בו מודיע אשר חוות דעת עוד שני רופאים מומחים מייעצים להסיר את העין[1], ויש בזה שני אופנים, או להחליפה כולה בשל זכוכית או רק להחליף את האישון,

הנה לכאורה אם מוכרח החליפין טוב להחליף כולה, ובכ"ז גם בזה יתייעץ עם הרופאים הנ"ל וכהוראתם יעשה, והשי"ת יצליחו שיהי' הנתוח באופן טוב ויחזור לבריאותו בקרוב ויוכל לשגשג ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה והחסידות, אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל.

בברכה לבריאות בגו"ר.

 

  1. 1 עי' במכתב 1784 מי"ג מנ"א תשי"ב תחילת הענין