Letter # 1893

ח' מ"ח, תשי"ג -

1893 - שהענין הוא במצב של תהו ובהו וחשך, אבל בהחלטה החזקה שמוכרח להביא לידי פועל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן [יאלעס]

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו כשהי' כאן, לפלא קצת שמאז לא הי' ממנו ידיעות נוספות, ובטח כל העכבה לטובה.

מוסג"פ העתק מכתבי, אשר אם שנכתב הוא לאגודת נשי ובנות חב"ד, אבל באמת נוגע הוא גם בעבודת כאו"א, וכמו שרואים כ"א גם בעצמו, שבהתחלת כמה ענינים רואים או שנדמה שרואים שהענין הוא במצב של תהו ובהו וחשך, אבל בהחלטה החזקה שמוכרח להביא לידי פועל, הנה ההתחלה היא שלא בהדרגה, כ"א במאמר יהי אור, ואור כזה שאין עולם מתוקן אפילו ראוי להשתמש בו ועאכו"כ מצב של תהו ובהו וחשך, ודוקא ע"י ההתחלה שלא בערך כלל וכלל, ושגם אחר כך מוכרח לגנזו לע"ל ולצדיקים ובתורה, הרי אח"כ אפשר להתחיל בעבודה מסודרת מלמטה למעלה, צומח, ואח"כ חי, ואח"כ אדם מבחר הבריאה וד"ל.

בברכה.