Letter # 1883

א' מ"ח, תשי"ג

1883 - שמח הנני לראות שכרו ושכר זוגתו שיחיו בעד התעסקותם בשדה חינוך הכשר לקרב לבם של בני ובנות ישראל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נתקבל זה עתה המברק שלו אשר נולדה להם בת למזל טוב... שמח הנני לראות שכרו ושכר זוגתו שיחיו בעד התעסקותם בשדה חינוך הכשר לקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, אשר כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו, אשר במילא מובן שזהו סגולה להולדת בנים ובנות, ויה"ר שיקויים בהם במשך הזמן בת תחלה סימן יפה לבנים.

בברכת מז"ט ובהצלחה.