Letter # 1881

א' מ"ח, תשי"ג

1881 - לבוא בדברים עם משרד של שדכן, מבלי שידעו בנותיו תחי' עד"ז

ב"ה, א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובנוגע לבנותיו תחי' הנה צריך הי' לדעתי לבוא בדברים עם משרד של שדכן, מבלי שידעו בנותיו תחי' עד"ז, להודיע להשדכן הפרטים ע"ד בנותיו תחי' ולבקשו להתעסק במרץ בחיפוש שידוכים המתאימים בשבילן ואף שלזווג זיווגים זהו ענינו של הקב"ה, הרי בכ"ז צריך להיות לכל דבר ודבר אחיזה גם בטבע, ונכון הוא שיתן בכל יום - מימות החול - קודם תפלת שחרית ח"י סענט לצדקה בעד בנותיו תחי' וכל ב"ב שיחיו, וזה ישמש כלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל הנ"ל.

אינו כותב במכתבו במה הוא עסקו עתה, אם באומנות השו"ב או בענין אחר, וידוע מרז"ל תנד"א (חולין ל, ב) אין ושחט אלא ומשך, אשר כמו שישנו ענין השחיטה בגשמיות כן ישנו גם ברוחניות, וענין השחיטה ברוחניות הוא ומשך כפשוטו, היינו למשוך את הבהמה שבאדם מרשות הרבים היינו מתאוות ורצונות הרבים ומרובים, לרשות היחיד, יחידו של עולם, ותלוי זה באופן חיותו, די פארקאכטקייט אין תאוות ורצונות, אשר אם זוטר חיותי' הרי השחיטה, היינו המשיכה אינה צריכה להיות גדולה כ"כ, ואם נפיש חיותי' הרי צ"ל שחיטה גדולה וכו' והשי"ת יזכהו להשפיע על סביבתו להמשיכם לתורה ומצות לתורה אחת הנתונה לכולנו ממלך יחיד חי העולמים,

בברכה - המחכה לבשו"ט.