Letter # 1880

א' מ"ח, תשי"ג - הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק

1880 - מפעולותיהם הטובות בהרמת קרן היהדות בכלל ובהפצת מעיינות החסידות בפרט

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מערב חג הסוכות עם קטעי המכ"ע המצורפים לו, ות"ח ת"ח על העבר ובקשה כפולה על להבא להודיע בפרטיות מפעולותיהם הטובות בהרמת קרן היהדות בכלל ובהפצת מעיינות החסידות בפרט.

ב) ביחוד אתענין בהפרטים ע"ד ההוצאה לפועל והחלטות הטובות בענין הפעולות בחדש תשרי ובטח נוסף על הפעולות בפועל פרסמו עד"ז במכ"ע וכיו"ב למען יודע הדבר גם באלו המקומות שלא היו שם, והשי"ת יצליחם בכל הנ"ל.

ג) נהניתי מהעתקת השידור ברדיו, ובטח גם להבא יערכו כזה בעוד מועד למען ישודר בעת המתאימה, ולכאורה נוגע זה עתה בנוגע לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל.

ד) נהניתי מקביעות שיעורי הלימוד עם מספר תלמידים מישיבות אחרות... ובטח הלימוד עמהם עתה מתאים לרגילותם היינו בענינים של הסברה הגיון והשגה ולא לרדוף אחרי אתכפיא שלהם יותר מן המדה כי בהתחלת הקירוב יש להסתגל לרגילות המקבל, ולאט לאט ישתנה מתאים לפני' הלימוד הנלמד עמדו, וכמובן.

ה) נהניתי מהחוברת בטאון חב"ד שנתקבל לכאן שני עקזעמפ. ויישר חילם של המשתתפים בזה ועי"ז בהפצת המעיינות בפנים ובחוצה, ומוסג"פ סקריפ (ע"ש חברי המערכת) השתתפותי בהוצאות ההדפסה וההפצה.

ו) מובן, אשר מתאים למה שכתבתי מכבר שמהנחוץ לסדר הנ"ל באופן כזה שלא לשלול פרסום הידיעות והשיחות גם במכ"ע אחרים כמו שהי' נהוג עד עתה, כיון שהמכ"ע מגיעים לחוגים כאלו שאין החוברת הנ"ל שייכת להם או מגעת אליהם.

ז) מה שכותבים שלא סידרו תכנית לח"י אלול מפני החגיגה שבהכפר, הנה לדעתי אין זה תירוץ כלל וכלל, כי מלבד זה שישנו שני ערבים, אור לי"ח ומוצאי ח"י אלול, והחגיגה היתה באחד מהם, הנה בטח היו כמה מאנ"ש חב"ד שלא היו בהחגיגה בהכפר, ובמילא יוכלו לבקר במקומות אחרים.

ח) אחכה לידיעות מפורטות ע"ד האסיפה זכר להקהל, (מדגיש אני את התיבה זכר להוציא מלבן וכו' ובטח גם הם נזהרו בזה, כדי שלא ליתן פתחון פה ויד לאלו הרוצים להטעות בזה, וד"ל).

ט) קראתי את הפרטי כל דאסיפתם מיום ז' תשרי, ואין הזמן גרמא עתה להכנס בפרטים, בנוגע לתוכנו, אבל מה שנוגע ביותר וביותר שברשימת המשתתפים מעטים מאד מאד שמות חברים חדשים, ומלבד שהסימן לדבר חי הוא שמתגדל ומתפשט, הנה ידוע פסק רז"ל (וי"א שהוא מדאורייתא) שמעלין בקדש, וידוע ג"כ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ז, שהוא בדוגמת אדם המטפס על הר גבוה וזקוף, שאז אי אפשר העמידה על אתר ומוכרחת עלי' בלתי פוסקת, כ"א לא עלי' הרי תהי' ירידה ח"ו, וכן הוא גם בנוגע לעבודת כאו"א מאתנו וגם בנוגע למספר חברים של תנועתם שמוכרח הגידול, כי באם לאו ה"ז הוראה על ההיפך ח"ו אף שבהרשימה לא נתמעט מס' החברים.

י)...אף שידוע מרז"ל שלעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה ולקיים מצות שלא לשמה הרי נמוקי מרז"ל אלו בצדם שמתוך שלא לשמה וכו' ובפרט ע"פ מ"ש רבינו הזקן בהלכות ת"ת פרק ד' קונטרס אחרון ס"ק א' הטעם הוא כי המצוה והלימוד נעשים כתקונם, אבל לולי זאת כו' ואף את"ל שנעשים כתקונן הרי עכ"פ אפילו מתנגדים אין כדאי להדר בהענינים שלא לשמה ועאכו"כ לאלו אשר נשיאינו וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע האבן אריינגעגאסן אין זיי דורך די עלטערן אלקות די והותר, מובן עד כמה צ"ל מופרך ענין זה לגמרי, וכנ"ל שאיני רוצה להאריך בכ"ז ותקותי אשר השורות אלו המועטות בכמות יספיקו לשרש שיטה זו מעיקרה, והעיקר שתעקר לא רק מעולם שכל העיוני אלא בנוגע למעשה בפועל אשר עשי' לעילא, והעקירה תתבטא לא רק בהענינים דסור מרע אלא ובעיקר בהועשה טוב, ואחכה לבשו"ט מפורטות בזה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.