Letter # 1879

אדר"ח מ"ח, תשי"ג

1879 - כמה מאנ"ש טועים הם ומפרשים דעתי נגד העתקה מצרפת שכוונתי היא לתועלת קיום המוסדות ולשמירתם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, אדר"ח מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...וזאת למודעי, אשר כנראה שכמה מאנ"ש טועים הם ומפרשים דעתי נגד העתקה מצרפת שכוונתי היא לתועלת קיום המוסדות ולשמירתם ולוותר על התועלת הפרטית של האישים, ואין זה מתאים כלל וכלל, כי דעתי, ולדאבוני ראיתי זה במוחש עד עתה, שבההעתקה הרי כמעט רובם ככולם האט מען אנגעווארן ברוחניות ולעו"ז האט מען ניט פארדינט בגשמיות ואינני רואה עדיין לע"ע סיבות שישתנה זה בעתיד הקרוב, ובמילא תמיהני על אלו הרוצים בהעתקה דוקא, ובקשר לכל הנ"ל הנה מה שמדגיש כל אחד במכתבו שבהעתקתו לא יהי' היזק להמוסדות שלנו, הנה אינו שייך להענין, כיון שהחשש הוא במניעת היזק מההעתקה להנוסע והמעתיק גופא.