Letter # None

אדר"ח מ"ח, תשי"ג - מוה"ר יוסף שי' [פלייער]

1878 - הוא מעין השעה ללימודי הדת - של"ה - שעורכים פה בהתאם לחוק המדינה

ב"ה, אדר"ח מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי' [פלייער]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בטח כבר הגיעו אשור הקבלה וכן מכתב מועד המעמד, וידוע מרז"ל חמרא למרא וטיבותא לשקי'.

מסיים במכתבו אשר משתדל הוא לסדר פעם בשבוע שעה אחת של חינוך דתי לילדים רכים, ובטח יכתוב פרטים בזה, וכנראה שהוא מעין השעה ללימודי הדת - של"ה - שעורכים פה בהתאם לחוק המדינה, ואז אולי כדאי שיבוא בקישור עם הרב ר' יעקב יהודא שי' העכט אשר הוא בעובי הקורה בענין זה רבות בשנים, כן בטח ראה את הוצאות המל"ח המיוחדות ללימוד שעה זו, ומוסג"פ חוברת אחת (ס"ה הו"ל כ"ד חוברות) והשי"ת יצליחהו במלאכת שמים לקרב לבן של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים.

בברכה לבריאות הנכונה.