Letter # 1856

כ"ב א - לול, תשי"ב

1856 - הרי יותר מאשר עושים עם מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר הרי המוסד עושה ברוחניות וגשמיות עם אותם הפועלים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אלול, בו כותב ע"ד ההצעות השונות שיש לו בענין משרה וביניהם ג"כ הצעה מישיבת תו"ת אשר בפריז.

הנה כיון שיש לו הצעה כזו איני מבין למה לו לחפש בכרמים אחרים בה בשעה אשר השי"ת המציא לו אופן להיות נוטר את כרמי שלי וידוע אשר בענינים כאלו הרי יותר מאשר עושים עם מוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר הרי המוסד עושה ברוחניות וגשמיות עם אותם הפועלים לטובת המוסד ומשתתפים בעבודתו ובפרט אשר הס[ב]יבה שם ג"כ כדבעי במילא יוכל לעלות בתורה ועבודה וכמרז"ל מעלין בקדש.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות,

בברכה.